Rice University‚Äôs Student Newspaper — Since 1916

Friday, May 24, 2019 — Houston, TX 84°

NASA Bridenstine_Stephany Marchany.png


·

Stephany Marchany/Thresher